Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

LOGO2

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę „Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich”. Stąd działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

20 września 1995 r. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Działalność SPCh skupia osoby z całej Polski. Biorą w niej udział psychologowie i psychoterapeuci, psychiatrzy, kapłani i przedstawiciele innych profesji. Celem jest pomoc psychologiczna na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka, łączącej wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Pomoc realizowana jest zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, uwzględniającymi osobistą relację człowieka z Bogiem.

SPCh prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej, Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa / Counsellingu, organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi o podobnym zakresie działania oraz bierze aktywny udział w Europejskich Sympozjach Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii (European Movement for Christian Anthropology, Psychology and Psychotherapy www.emcapp.eu ).

SPCh zostało członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej

W 2011 roku Sekcja Psychoterapii SPCh złożyła wniosek o członkostwo zwyczajne w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integratywnej (EAIP). Podczas Walnego Zgromadzenia Członków EAIP w Antwerpii w dniach 7-8.10.2014 odbyły się dyskusje i głosowania dotyczące przyjęcia nowych członków. Aplikowało 5 organizacji z różnych krajów Europy Środkowej oraz Wielkiej Brytanii. W sprawie aplikacji SPCh głównym przedmiotem oceny było Studium Psychoterapii SPCh w Polsce oraz koncepcja psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim. Prezes Ken Evans podkreślił wielokrotnie, że otwartość na duchowość jest bardzo ważną zasadą w EAIP. W wyniku głosowania SPCh zostało członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej.