Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

LOGO2

 

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich!

W imieniu Zarządu Głównego SPCh serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków SPCh, które odbędzie się dnia 12 listopada 2016 roku o godzinie 14.15 w budynku KASKADA CITY przy ul. Jana Pawła II 12, piętro IX.

 1. Zaprezentowanie programu Walnego Zgromadzenia Członków – Prezes ZG SPCh, ks. Stanisław Szlassa
 2. Wnioski na obrady Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Wyznaczenie protokolanta
 4. Wybór przez aklamację komisji skrutacyjnej w głosowaniu jawnym (ustalenie liczby osób obecnych uprawnionych do głosowania)
 5. Przeczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego ZG SPCh dot. całej kadencji – Prezes ZG
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego ZG SPCh dot. całej kadencji – Skarbnik ZG
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Przyjęcie sprawozdań i udzielanie absolutorium
 10. Wybory nowego Zarządu Głównego SPCh
 11. Wybory Komisji Rewizyjnej SPCh
 12. Wybory Komisji Etyczno-Mediacyjnej SPCh
 13. Wnioski, dyskusja i głosowania

Walne Zgromadzenie Członków SPCh odbędzie się po zakończeniu XX Konferencji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich „IMAGO HOMINIS (obraz człowieka) – podstawy antropologiczne w psychoterapii”, która odbędzie się w dn. 11-12 listopada 2016 roku. Więcej informacji odnośnie Konferencji znajdą Państwo na stronie: http://spch.evenea.pl?source=zaproszenie

Serdecznie zapraszam!

Barbara Wangler

Sekretarz ZG SPCh

 

LOGO2

 

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę „Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich”. Stąd działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

20 września 1995 r. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Działalność SPCh skupia osoby z całej Polski. Biorą w niej udział psychologowie i psychoterapeuci, psychiatrzy, kapłani i przedstawiciele innych profesji. Celem jest pomoc psychologiczna na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka, łączącej wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Pomoc realizowana jest zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, uwzględniającymi osobistą relację człowieka z Bogiem.

SPCh prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej, Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa / Counsellingu, organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi o podobnym zakresie działania oraz bierze aktywny udział w Europejskich Sympozjach Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii (European Movement for Christian Anthropology, Psychology and Psychotherapy www.emcapp.eu ).

SPCh zostało członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej

W 2011 roku Sekcja Psychoterapii SPCh złożyła wniosek o członkostwo zwyczajne w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integratywnej (EAIP). Podczas Walnego Zgromadzenia Członków EAIP w Antwerpii w dniach 7-8.10.2014 odbyły się dyskusje i głosowania dotyczące przyjęcia nowych członków. Aplikowało 5 organizacji z różnych krajów Europy Środkowej oraz Wielkiej Brytanii. W sprawie aplikacji SPCh głównym przedmiotem oceny było Studium Psychoterapii SPCh w Polsce oraz koncepcja psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim. Prezes Ken Evans podkreślił wielokrotnie, że otwartość na duchowość jest bardzo ważną zasadą w EAIP. W wyniku głosowania SPCh zostało członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej.

Partnerzy