Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

LOGO2

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich!

W imieniu Zarządu Głównego SPCh serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków SPCh, które odbędzie się w sobotę, 28 marca 2015 roku o godzinie 17.00 w CPP INTEGRA, ul. Świętokrzyska 36/63, kl. IV, piętro 8 (domofon 63).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZG SPCh – Stanisława Szlassa
2. Wolne wnioski
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym
5. Sprawozdanie Zarządu Głównego SPCh za 2014 rok:
Merytoryczne – Przewodniczący ZG SPCh Stanisław Szlassa
Finansowe – Skarbnik ZG SPCh Katarzyna Ornat
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Zakończenie obrad

Z poważaniem,
Barbara Wangler
Sekretarz ZG SPCh

 

 

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę „Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich”. Stąd działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

20 września 1995 r. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Działalność SPCh skupia osoby z całej Polski. Biorą w niej udział psychologowie i psychoterapeuci, psychiatrzy, kapłani i przedstawiciele innych profesji. Celem jest pomoc psychologiczna na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka, łączącej wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Pomoc realizowana jest zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, uwzględniającymi osobistą relację człowieka z Bogiem.

SPCh prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej, Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa / Counsellingu, organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi o podobnym zakresie działania oraz bierze aktywny udział w Europejskich Sympozjach Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii (European Movement for Christian Anthropology, Psychology and Psychotherapy www.emcapp.eu ).

SPCh zostało członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej

W 2011 roku Sekcja Psychoterapii SPCh złożyła wniosek o członkostwo zwyczajne w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integratywnej (EAIP). Podczas Walnego Zgromadzenia Członków EAIP w Antwerpii w dniach 7-8.10.2014 odbyły się dyskusje i głosowania dotyczące przyjęcia nowych członków. Aplikowało 5 organizacji z różnych krajów Europy Środkowej oraz Wielkiej Brytanii. W sprawie aplikacji SPCh głównym przedmiotem oceny było Studium Psychoterapii SPCh w Polsce oraz koncepcja psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim. Prezes Ken Evans podkreślił wielokrotnie, że otwartość na duchowość jest bardzo ważną zasadą w EAIP. W wyniku głosowania SPCh zostało członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej.

m4s0n501
Partnerzy