Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Skład Zarządu Głównego

 • Prezes Zarządu Głównego – ks. dr Stanisław Tokarski
 • Wice prezes – Katarzyna Talmont
 • Wice prezes – Piotr von Schiller
 • Sekretarz – Karina Skrzypczak
 • Skarbnik – Krzysztof Michalak
 • Członek – Agnieszka Jankiewicz
 • Członek – Agnieszka Grodzicka

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Terenowych oraz Przewodniczący Sekcji

 • Prezes Oddziału Gdańskiego –  Agnieszka Kamińska
 • Prezes Oddziału Katowickiego – Ewa Kusz
 • Prezes Oddziału Krakowskiego –  Romana Petrymusz
 • Prezes Oddziału Poznańskiego – Maria Rozmiarek
 • Prezes Oddziału Warszawskiego – Jacek Olchawski
 • Prezes Oddziału Wrocławskiego – Tomasz Lewandowski
 • Przewodniczący Sekcji Psychoterapii – Anna Dębska
 • Przewodniczący Sekcji Poradnictwa – Maria Śliwińska

 

Zadania Zarządu Głównego

Zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia Psychologów chrześcijańskich do zakresu działania zarządu głównego należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Podejmowanie uchwal miedzy obradami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu.
 5. Powoływanie oddziałów terenowych.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Powoływanie sekcji, komisji, zespołów problemowych itp., stałych lub okresowych oraz określanie regulaminów ich działania.

Terminy spotkań

 • 14.10.2017
 • 11.11.2017
 • 09.12.2017 – zmiana terminu, spotkanie odbędzie się 02.12.2017
 • 13.01.2018
 • 10.02.2018
 • 17.03.2018, godz. 15.00; Walne Zgromadzenie Członków godz. 17.00
 • 14.04.2018
 • 12.05.2018
 • 09.06.2018

Godzina rozpoczęcia zebrań – 17.00

Zarząd Główny spotyka się raz w miesiącu w Centrum  Psychologicznym „INTEGRA” w Warszawie przy ul. Wilczej 66/68. Na posiedzeniach Zarząd omawia sprawy bieżące oraz wynikające ze stałego harmonogramu prac. Stałym uczestnikiem spotkań są również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej ZG.

Harmonogram prac stałych:

Nowy ZG po wyborach:

 • Uchwalenie regulaminu pracy ZG i zakresów obowiązków jego członków (do 3 msc. od wyborów).
 • Przejęcie dokumentacji i zasad pracy od ustępujących członków ZG.
 • Złożenie deklaracji o niekaralności członków ZG i KR u sekretarza (jednorazowo).

Styczeń

 • Uaktualnienie danych dot. numeru konta OPP w urzędzie skarbowym – skarbnik
 • Uchwała ws wydatków na cele statutowe
 • Ogłoszenie wysokości składki członkowskiej na rok bieżący
 • Ogłoszenie informacji nt. 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
 • Ogłoszenie ws Studium – termin zgłoszeń i cena
 • Do 31 – Projekt planu pracy – przygotowuje i przedstawia Przewodniczący ZG.

Luty

 • Rozpoczęcie organizacji ew. konferencji na rok następny.
 • Przygotowanie sprawozdania ZG za ubiegły rok, merytoryczne i finansowe – Przewodniczący ZG.
 • Ogłoszenie terminu WZ SPCh – termin przed 31 marca.
 • Opłata za serwer spch – roczna (do końca marca).
 • Opłata za domenę spch – roczna (do końca lutego).

Marzec

 • Do 1 – Projekt budżetu – przygotowuje i przedstawia skarbnik ZG we współpracy z kierownikiem Studium.
 • Do 10 – nadesłanie do ZG sprawozdań merytorycznych i finansowych oddziałów – Przewodniczący Oddziałów Terenowych.
 • Do 10 – Sprawozdania z Sekcji.
 • Do 15 – Przyjęcie sprawozdania ZG za rok ubiegły – merytoryczne i finansowe.
 • Do 31 – Walne Zgromadzenie sprawozdawcze SPCh – sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
 • Do 31 – Złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym – księgowa / skarbnik.
 • Do 31 – Przyjęcie planu pracy i budżetu na rok bieżący – w tym ustalenie opłat za Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa na rok następny.

Kwiecień

 • Przekazanie przyjętego sprawozdania finansowego do KRS – sekretarz.
 • Ogłoszenie informacji nt. Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa (terminy i ceny)
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniami z Oddziałów Terenowych. (dla Gdańska i Katowic uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe).
 • Do 30 – Publikacja sprawozdania SOF-5 na portalu sprawozdawczym Urzędu Statystycznego w Krakowie – sekretarz (http://raport.stat.gov.pl)

Maj

 • Zwykle co roku Sympozjum EMCAPP

Czerwiec

 • Kwalifikacja na Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa SPCh  – komisja kwalifikacyjna.
 • Zgłoszenia na Studium
 • Informacje o zakwalifikowaniu na Studium – wysłane do 30 czerwca.

Lipiec

 • Do 15 (termin ostateczny) opublikowanie sprawozdania według wzoru w bazie MPiPS (www.pozytek.gov.pl) – sekretarz
 • Wpisowe na Studium – do 15 lipca. Weryfikacja zakwalifikowanych.

Sierpień lub Wrzesień

 • Praca merytoryczna.

Październik

 • Treningi na Studium

Listopad

 • Rozpoczęcie Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa
 • Co 3 lata WZG w dniu 11 listopada (kolejne w 2016r.)

Grudzień

 • Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok następny.