ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków

Warszawa, 29. 05. 2021 r.

 

PLAN OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

W dniu 29 maja 2021 r.  godzina 17.00.

 

Obrady prowadzone w trybie online [1]

 

Walne Zgromadzenie Członków SPCh zwołane uchwałą własną Zarządu Głównego SPCh zgodnie ze Statutem stowarzyszenia i Regulaminem Obrad, na wskazany powyżej termin.

 

 

  I.  Przedstawienie i przyjęcie programu WZC SPCh– zgodnie z Regulaminem obrad WZC SPCh

  II.  Rozpoczęcie WZC SPCh:

  III.  Wybory osób – członków SPCh do pełnienia funkcji określonych Regulaminem obrad WZC SPCh

Przedstawienie Kandydatów do pełnienia określonych funkcji:

1. Wybór przewodniczącego: ………………………………………

2. Wybór sekretarza- protokolanta: ……………………………………………

3. Wybór komisji wniosków i uchwał: ………………………………………..

4. Wybór komisji skrutacyjnej: ……………………………………………….

  IV.  Działania stałe WZC

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2020 r. – sekretarz, vice-prezesi

2. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. –

3. Prezentacja sprawozdania z kontroli działalności Zarządu Głównego SPCh w 2020r. – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

4. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności:

Przyjęcie sprawozdania merytorycznego – online; wynik głosowania: za, przeciw, wstrzymały się

Przyjęcie sprawozdania finansowego – online; wynik głosowania: za, przeciw, wstrzymały się

  V.  Działania własne WZC

1. Prezentacja wniosków – złożonych na obrady WZC SPCh 2021- dyskusja nad przedstawionymi wnioskami – online

2. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych wniosków – online.

  VI.  Podsumowanie i zakończenie

 

[1] Transmisja w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączenia internetowego zapewniającego poufność i właściwą ochronę danych, platforma zoom

 

 

 

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl