ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Komisja Certyfikacyjna

Szanowni Państwo,

informujemy, iż decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich od 16 lutego 2023 roku wysokości opłaty certyfikacyjnej za rozpoczęcie procedury certyfikacji wynosi 1700 zł.
– za przyznanie certyfikatu na 300 zł.

 

Numer konta do wpłaty za opłatę certyfikacyjną:

74 1090 2590 0000 0001 4702 3505​

Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Tytuł przelewu: imię i nazwisko, opłata certyfikacyjna

 

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY:

Wymogi dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty zawarte są w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh

Regulamin Certyfikowania Psychoterapeutów

 

ANKIETA I DEKLARACJA:

Członkowie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich ubiegający się o certyfikat superwizora, psychoterapeuty lub doradcy.

Ankieta i deklaracja ubiegających się o certyfikat superwizora, psychoterapeuty lub doradcy

 

Regulamin Pracy Komisji Certyfikacyjnej
Psychoterapeutów i Doradców Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
Przyjęty przez ZG SPCh 12.06.2005.,
ze zmianami: 31.10.2008, 20.09.2009. oraz 18.12.2010.

Komisja Certyfikacyjna SPCh pracuje według następujących zasad:

I Ustalenia wstępne

 1. Podanie, wraz z ankietą, deklaracją i wymaganą dokumentacją, wnioskujące o przyznanie Certyfikatu Psychoterapeuty/Doradcy SPC zgłasza Osoba zainteresowana jego uzyskaniem (Kandydat) członkowi Zarządu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich upoważnionemu przez Zarząd Główny do spraw certyfikowania.
 2. Upoważniony członek ZG SPCh przedkłada następnie wniosek do ZG o powołanie komisji certyfikacyjnej (KC), proponując członków komisji. Prawo do proponowania członków komisji mają również wszyscy członkowie ZG.
 3. Następnie ZG w trybie zwyczajnym (głosowanie – podjęcie decyzji zwykłą większością głosów) powołuje trzyosobową KC składającą się z superwizorów i certyfikowanych psychoterapeutów SPCh. Członkowie tej komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i dwóch recenzentów.

II Regulamin pracy

 1. Wniosek z załączoną wymaganą dokumentacją (wyszczególniona w zasadach certyfikowania i w ankiecie, dwie kopie) Upoważniony członek ZG przekazuje przewodniczącemu KC i recenzentom.
 2. Recenzenci przedstawiają przewodniczącemu KC w okresie dwóch miesięcy (nie licząc miesięcy urlopowych – to jest lipca i sierpnia) od otrzymania dokumentacji, pisemną opinię oceniającą recenzowany materiał oraz wniosek w sprawie dalszych etapów postępowania.
 3. W wypadku pozytywnego wniosku recenzentów KC, jej przewodniczący ustala termin spotkania komisji z Kandydatem, w okresie dwóch miesięcy (nie licząc urlopowych) od daty wniosku recenzentów.
 4. Otwierając obrady KC jej przewodniczący przedstawia opinię recenzentów, następnie oddaje głos pozostałym członkom komisji, którzy mają prawo zadawać Kandydatowi pytania dotyczące jego kwalifikacji do uzyskania certyfikatu. (Zgodnie z Zasadami Certyfikowania SPCh przyjętymi przez ZG). Po sesji pytań Kandydat może, przedstawić informacje uzupełniające, dotychczas nieuwzględniane w pracy KC, dotyczące jego kwalifikacji.
 5. W następnej części obrad KC następuje narada członków komisji (bez uczestnictwa Kandydata) dotycząca przebiegu spotkania i oceny kwalifikacji Kandydata.
 6. Na wniosek każdego z członków KC (w trybie zwyczajnym, większością głosów) może zostać podjęta decyzja o ponownym posiedzeniu komisji w celu uzyskania dodatkowych informacji od Kandydata o jego kwalifikacjach.
 7. Na koniec posiedzenia przewodniczący KC sporządza protokół z posiedzenia, w którym zostaje przedstawiony przebieg spotkania i wyrażona opinia komisji o kwalifikacjach Kandydata oraz wniosek zawierający rekomendację do ZG SPCh o przyznaniu lub wstrzymaniu się od przyznania certyfikatu. W przypadku niezgodności Członków Komisji, co do jednoznacznego wniosku, każdy z członków wyraża odrębne zdanie poparte pisemną argumentacją. Protokół zawierający opinię i wniosek rekomendacyjny przewodniczący komisji przekazuje upoważnionemu członkowi ZG do przedstawienia na najbliższym spotkaniu Zarządu.
 8. W wypadku negatywnej opinii recenzentów dotyczących kwalifikacji osoby ubiegającej się o certyfikat SPCh, przewodniczący KC informuje o tym Kandydata oraz ZG SPCh. Nie następuje wówczas dalsza praca KC. Kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji do ZG (w terminie jednego miesiąca, podobnie jak poniżej, w cz. III p. 1. RPKC).
 9. Zarząd Główny SPCh na najbliższym lub kolejnym posiedzeniu, w trybie zwyczajnym podejmuje uchwałę o przyznaniu Kandydatowi Certyfikatu Psychoterapeuty/Doradcy SPCh lub decyduje inaczej.
 10. Dokument poświadczający nadanie Certyfikatu Psychoterapeuty/Doradcy SPCh jest wydawany przez ZG i poświadczony (podpisany) przez przewodniczącego SPCh i upoważnionego członka zarządu.

III Ustalenia końcowe

 1. Odwołanie od opinii rekomendacyjnej Komisji Certyfikacyjnej dla ZG SPCh, wraz z jego uzasadnieniem, może złożyć osoba zainteresowana (Kandydat), w terminie do jednego miesiąca (nie wliczając miesięcy urlopowych) poprzez Członka ZG upoważnionego do spraw certyfikacyjnych.
 2. Decyzję w sprawie dalszego trybu postępowania dotyczącego przedłożonego odwołania podejmuje ZG w trybie zwyczajnym w terminie do jednego miesiąca (nie uwzględniając miesięcy wakacyjnych). Może to być na przykład: stwierdzenie braku zasadności odwołania lub powołanie nowej KC.
 3. W innych kwestiach odnośnie certyfikowania mają zastosowanie: Zasady certyfikowania psychoterapeutów i doradców SPCh; Zasady funkcjonowania komisji ds. certyfikowania psychoterapeutów i doradców SPCh; Regulamin Pracy ZG oraz Statut SPCh.
 4. W wyjątkowych wypadkach, gdy zaistnieje nieprzewidziana nieobecność jednego z członków komisji, członek ZG odpowiedzialny za proces certyfikowania, może powołać w zastępstwie, spośród osób upoważnionych, nowego członka Komisji lub go zastąpić.
 5. W KC nie uczestniczą osoby, które biorą czynny (znaczący) udział w procesie kształcenia.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl