ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków

Warszawa, 20. 06. 2020 r.

PLAN OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

W dniu 20 czerwca 2020 r. od godziny 17.00.

Obrady prowadzone w trybie online [1]

Uczestnictwo w spotkaniu będzie możliwe tylko i wyłącznie dla osób, które wyrażą taką chęć wysyłając swoje zgłoszenie do dnia 15 czerwca 2020 zgodnie z przesłaną korespondencją mailową. Do tych osób zostaną wysłane informacje o sposobie zalogowania się na spotkanie.
Z przyczyn organizacyjnych oraz w trosce o bezpieczeństwo spotkania prowadzonego kanałem online osoby, które w wyżej wymienionym terminie nie zgłoszą się, nie będą mogły uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

 

I. Walne Zgromadzenie Członków SPCh zwołane uchwałą własną Zarządu Głównego SPCh zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i Regulaminem Obrad, na wskazany powyżej termin.

Przedstawienie programu WZC SPCh– zgodnie z Regulaminem obrad WZC SPCh

Rozpoczęcie WZC SPCh:

 1. 1. Wybór przewodniczącego WZC
 2. 2. Wybór Sekretarza- protokolanta
 3. 3. Wybór Komisji wniosków i uchwał
 4. 4. Wybór Komisji skrutacyjnej

 

PLAN OBRAD  WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

 Obrady prowadzone w trybie online

 

I. Wybory osób – członków SPCh do pełnienia funkcji określonych Regulaminem obrad WZC SPCh funkcji podczas WZC SPCh

Przedstawienie Kandydatów do pełnienia określonych funkcji

 1. 1. wybór przewodniczącego: ………………………………………
 2. 2. wybór sekretarza- protokolanta: ……………………………………………
 3. 3. wybór komisji wniosków i uchwał: ………………………………………..
 4. 4. wybór komisji skrutacyjnej: …………………………………………………

 

II. Działania stałe WZC

 1. 1. Prezentacja sprawozdania merytorycznego za 2019 r. – Wiceprezes, Sekretarz
 2. 2. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2019 r. – Skarbnik
 3. 3. Prezentacja sprawozdania z kontroli działalności Zarządu Głównego SPCh w 2019r. – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Przyjęcie sprawozdania merytorycznego – online; wynik głosowania:

Przyjęcie sprawozdania finansowego – online; wynik głosowania

 1. 4. Prezentacja odpowiedzi na wniosek WZC z 2019 r. w sprawie ważności certyfikatów: odczytanie opinii prawnej.

 

III. Działania własne WZC

 1. 1. Prezentacja wniosków – złożonych na obrady WZC SPCh 2020.

– w Dyskusja nad przedstawionymi wnioskami – online

 1. 2. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych wniosków – online.
 2. 3. Podsumowanie i zakończenie

 

[1] Transmisja w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączenia internetowego zapewniającego poufność i właściwą ochronę danych

 

 

 

PLAN OBRAD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW (1)
STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
w dniu 26 października 2019 r. od godziny 17.00.,
w siedzibie SPCh w Warszawie przy ul. Wilczej 66/68

I. Ustalenia wstępne

1. Rozpoczęcie WZC SPCh – wybór przewodniczącego, sekretarza- protokolanta, komisji skrutacyjnej i komisji wniosków i uchwał, przedstawienie proponowanego programu spotkania
2. Przedstawienie procedury obrad – zgodnie z regulaminem WZC (2).

II. Przedstawienie sprawozdań z całej kadencji i udzielenie absolutorium

1. Prezentacja sprawozdania z działalności za lata 2016-2019 r. – Prezes, lub Wiceprezes
2. Prezentacja sprawozdania finansowego za lata 2016-2019 r. – Skarbnik
3. Prezentacja sprawozdania z kontroli działalności Zarządu Głównego SPCh w latach 2016-2019 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
5. Przejęcie sprawozdania z działalności
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego
7. Udzielnie absolutorium zarządowi kończącemu kadencje

III. Wybory władz Stowarzyszenie na następną kadencję

1. Wybory Zarządu Głównego SPCh
2. Wybory Komisji Rewizyjnej SPCh
3. Wybory Komisji Etyczno-Mediacyjnej SPCh
4. Wnioski, dyskusja i głosowania

IV. Działania własne WZC

1. Przedstawienie wniosków
2. Dyskusja nad przedstawionymi wnioskami
3. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych wniosków (3).

V. Podsumowanie i zakończenie WZC

—————————————————-

(1) ZG SPCh podjął uchwałę nr 474/05/2019. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia – sprawozdawczego z kończącej się kadencji oraz wyborczego – nowych władz Stowarzyszenia, na dzień 26 października 2019 r., godzina 17.00.
(2) https://www.spch.pl/dla-czlonkow/dokumenty-do-pobrania/
(3) Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, przyjęty Uchwałą ZG SPCh i WZC SPCh w dniu 15. 06. 2019.: § 16. Każdy z członków Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu. Możliwe jest oddanie głosu poprzez osobę upoważnioną. Upoważnienie takie winno zawierać dane personalne (Imię i Nazwisko) osoby upoważnionej oraz upoważniającej, a także wyrażony głos w sprawie, w której ma być podjęta decyzja, czyli ją akceptujący („za”), negujący („przeciw”), bądź wstrzymanie się od wyrażenia zdania.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl