ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków

PLAN OBRAD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW (1)
STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
w dniu 26 października 2019 r. od godziny 17.00.,
w siedzibie SPCh w Warszawie przy ul. Wilczej 66/68

I. Ustalenia wstępne

1. Rozpoczęcie WZC SPCh – wybór przewodniczącego, sekretarza- protokolanta, komisji skrutacyjnej i komisji wniosków i uchwał, przedstawienie proponowanego programu spotkania
2. Przedstawienie procedury obrad – zgodnie z regulaminem WZC (2).

II. Przedstawienie sprawozdań z całej kadencji i udzielenie absolutorium

1. Prezentacja sprawozdania z działalności za lata 2016-2019 r. – Prezes, lub Wiceprezes
2. Prezentacja sprawozdania finansowego za lata 2016-2019 r. – Skarbnik
3. Prezentacja sprawozdania z kontroli działalności Zarządu Głównego SPCh w latach 2016-2019 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
5. Przejęcie sprawozdania z działalności
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego
7. Udzielnie absolutorium zarządowi kończącemu kadencje

III. Wybory władz Stowarzyszenie na następną kadencję

1. Wybory Zarządu Głównego SPCh
2. Wybory Komisji Rewizyjnej SPCh
3. Wybory Komisji Etyczno-Mediacyjnej SPCh
4. Wnioski, dyskusja i głosowania

IV. Działania własne WZC

1. Przedstawienie wniosków
2. Dyskusja nad przedstawionymi wnioskami
3. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych wniosków (3).

V. Podsumowanie i zakończenie WZC

—————————————————-

(1) ZG SPCh podjął uchwałę nr 474/05/2019. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia – sprawozdawczego z kończącej się kadencji oraz wyborczego – nowych władz Stowarzyszenia, na dzień 26 października 2019 r., godzina 17.00.
(2) https://www.spch.pl/dla-czlonkow/dokumenty-do-pobrania/
(3) Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, przyjęty Uchwałą ZG SPCh i WZC SPCh w dniu 15. 06. 2019.: § 16. Każdy z członków Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu. Możliwe jest oddanie głosu poprzez osobę upoważnioną. Upoważnienie takie winno zawierać dane personalne (Imię i Nazwisko) osoby upoważnionej oraz upoważniającej, a także wyrażony głos w sprawie, w której ma być podjęta decyzja, czyli ją akceptujący („za”), negujący („przeciw”), bądź wstrzymanie się od wyrażenia zdania.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl