ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

Komisja Certyfikacyjna

Dziękujemy za zainteresowanie certyfikacją w SPCh. Zachęcamy do zapoznania się z wymogami i regulaminami przed rozpoczęciem procesu.

Od 1 stycznia 2024r. organem certyfikującym, niezależnym od podmiotu szkolącego jest Rada Superwizorów. Zmienił się w związku z tym Regulamin Pracy Komisji Certyfikacyjnej i Egzaminacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się (poniżej) i certyfikacji w SPCh.

Informujemy też, iż od 1 lutego 2024 roku wysokości opłaty certyfikacyjnej za rozpoczęcie procedury certyfikacji wynosi 2300 zł.
– za przyznanie certyfikatu 300 zł.

 

Numer konta do wpłaty za opłatę certyfikacyjną:

74 1090 2590 0000 0001 4702 3505​

Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Tytuł przelewu: imię i nazwisko, opłata certyfikacyjna

 

W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą:

 • Ewa Kiliszek,
 • Zofia Adamowicz,
 • Ewa Zimna Rycerz,
 • Lena Wojdan,
 • Katarzyna Nowicka,
 • Małgorzata Wąsik
 • Jacek Helman

 

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY:

Wymogi dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty zawarte są w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh

Regulamin Certyfikowania Psychoterapeutów

 

ANKIETA I DEKLARACJA:

Członkowie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich ubiegający się o certyfikat superwizora, psychoterapeuty lub doradcy.

Ankieta i deklaracja ubiegających się o certyfikat superwizora, psychoterapeuty lub doradcy

 

Regulamin Pracy Komisji Certyfikacyjnej i Egzaminacyjnej
Psychoterapeutów i Doradców Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
Przyjęty przez Radę Superwizorów SPCh w dniu 13.01.2024.

 

Komisje Certyfikacyjna i Egzaminacyjna SPCh pracuje według następujących zasad:

I Ustalenia wstępne

 1. Podanie, wraz z ankietą, deklaracją i wymaganą dokumentacją, wnioskujące o przyznanie Certyfikatu Psychoterapeuty/Doradcy SPCh Osoba zainteresowana jego uzyskaniem (Kandydat) wysyła, poprzez formularz umieszczony na stronie spch.pl, do Sekretarza Rady Superwizorów Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich do weryfikacji formalnej i merytorycznej.
 2. Upoważniony członek Rady Superwizorów SPCh dokonuje weryfikacji formalnej i przedkłada wniosek do Rady Superwizorów, a ta po weryfikacji merytorycznej proponuje członków Komisji Egzaminacyjnej, uwzględniając zasady etyczne oraz wykluczenia zawarte w Procedurze Wykluczeń SPCh (udział wykluczają zależności osobiste, zawodowe, finansowe, nie może to być psychoterapeuta Kandydata ani superwizor, ani osoba aktualnie szkoląca).
 3. Rada Superwizorów wybiera członków Komisji Certyfikacyjnej, która nadzoruje proces certyfikacji.
 4. Następnie Komisja Certyfikacyjna uchwałą powołuje trzyosobową Komisję Egzaminacyjną (KE), składającą się z superwizorów[1] (może być spoza SPCh). Komisja składa się z 2 recenzentów i przewodniczącego. Przewodniczący musi być certyfikowanym superwizorem SPCh.
 5. W egzaminie może wziąć udział superwizor rekomendujący Kandydata, ale bez prawa głosu.

II Regulamin pracy

 1. Dokumentację (wyszczególnioną w zasadach certyfikowania i w ankiecie) upoważniony członek Komisji Certyfikacyjnej przekazuje przewodniczącemu KE i recenzentom.
 2. Recenzenci przedstawiają przewodniczącemu KE w okresie 30 dni od otrzymania dokumentacji, pisemną opinię oceniającą recenzowany materiał z wnioskiem w sprawie dalszych etapów postępowania. Recenzja zawiera odniesienie do opisów przypadków oraz ocenę drogi zawodowej Kandydata w dziedzinie psychoterapii.
 3. Po wpłynięciu recenzji, KE podejmuje decyzje co do dalszych etapów i informuje o tym Kandydata. Termin egzaminu musi być wyznaczony w okresie do 30 dni od daty wniosku recenzentów.
 4. Recenzje są przekazywane Kandydatowi na 3 dni przed egzaminem.
 5. Przewodniczący rozpoczyna egzamin, następnie członkowie komisji mają prawo zadawać Kandydatowi pytania.
 6. W kolejnej części następuje narada członków komisji dotycząca przebiegu spotkania i oceny kwalifikacji Kandydata. Superwizor rekomendujący może uczestniczyć w dyskusji.
 7. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzję o wyniku egzaminu w jawnym głosowaniu.
 8. Bezpośrednio po egzaminie Kandydat jest informowany o wyniku przez przewodniczącego KE.
  Jeśli wynik egzaminu jest negatywny, to Kandydat może otrzymać wraz z wynikiem informacje, konkretne wskazówki i zalecenia.
 9. Na koniec posiedzenia przewodniczący KE sporządza protokół z posiedzenia, w którym zostaje przedstawiony przebieg spotkania i wyrażona opinia komisji o kwalifikacjach Kandydata oraz wniosek zawierający rekomendację do Komisji Certyfikacyjnej Rady Superwizorów SPCh o przyznaniu lub wstrzymaniu się od przyznania certyfikatu. W przypadku niezgodności Członków Komisji, co do jednoznacznego wniosku, każdy z członków wyraża odrębne zdanie poparte pisemną argumentacją. Protokół zawierający opinię i wniosek rekomendacyjny przewodniczący komisji przekazuje Komisji Certyfikacyjnej Rady Superwizorów.
 10. Na wniosek Komisji Certyfikacyjnej Rada Superwizorów SPCh podejmuje uchwałę o przyznaniu Kandydatowi Certyfikatu Psychoterapeuty/Doradcy SPCh lub decyduje inaczej.
 11. Dokument poświadczający nadanie Certyfikatu Psychoterapeuty/Doradcy SPCh jest podpisany przez Przewodniczącego Rady Superwizorów SPCh oraz Prezesa Zarządu Głównego.

III Ustalenia końcowe

 1. Odwołanie od decyzji Komisji Egzaminacyjnej wraz z jego uzasadnieniem, Kandydat może złożyć do Komisji Certyfikacyjnej Rady Superwizorów w terminie 30 dni. Komisja Certyfikacyjne powołuje Komisję Odwoławczą spośród certyfikowanych superwizorów z zachowaniem bezstronności.
 2. Decyzję w sprawie dalszego trybu postępowania dotyczącego przedłożonego odwołania podejmuje Komisja Odwoławcza w trybie zwyczajnym w terminie 30 dni. Może to być: stwierdzenie braku zasadności odwołania lub przeprowadzenie ponownego egzaminu certyfikacyjnego.
 3. W innych kwestiach dotyczących certyfikowania mają zastosowanie: Zasady certyfikowania psychoterapeutów i doradców SPCh; Zasady funkcjonowania komisji ds. certyfikowania psychoterapeutów i doradców SPCh; Regulamin Pracy Rady Superwizorów SPCh oraz Statut SPCh.
 4. W wyjątkowych wypadkach Komisja Certyfikacyjna może powołać nowego członka Komisji Egzaminacyjnej.
 5. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przeprowadzanie egzaminu online.

[1] Poprzez określenie Superwizor rozumie się: certyfikowany superwizor lub superwizor aplikant.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl