ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Studium Psychoterapii 2022

Studium Psychoterapii

edycja 2022/2026

 

Rekrutacja zakończona.

Zapraszamy do śledzenia informacji o nowym naborze w kolejnej edycji

 

Zapraszamy Państwa do udziału w Studium Psychoterapii.

Planujemy rozpoczęcie kolejnej edycji w październiku 2022 r. w systemie stacjonarnym, z częścią zajęć w formie on-line oraz wyjazdowej.

Trening interpersonalny  który odbędzie się w dniach 16-18 września będzie treningiem wyjazdowym.

Program Studium Psychoterapii jest kierowany do osób chcących pracować w oparciu o podejścia mające potwierdzenie w praktyce klinicznej i badaniach naukowych: psychoterapię psychodynamiczną, psychoterapię poznawczo-behawioralną, psychoterapię Gestalt. terapię systemową oraz podejścia integracyjne, np. terapia schematu. Ważnym aspektem jest antropologia chrześcijańska.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Program szkolenia jest zgodny ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii

Studium Psychoterapii SPCh trwa 4 lata (w szczególnych sytuacjach  może się wydłużyć do czterech i pół roku) i obejmuje łącznie 1450 godzin, w tym:

 • 600 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych;
 • 150 godzin superwizji w formie grupowej (podczas zjazdów) oraz indywidualnej, która obejmuje praktykę psychoterapeutyczną prowadzoną od 3 roku szkolenia;
 • 400 godzin stażu klinicznego umożliwiającego kontakt z pacjentami o różnej diagnozie;
 • 150 godzin psychoterapii własnej indywidualnej
 • 150 godzin w formie terapeutycznego treningu interpersonalnego.

W każdym roku szkolenia odbywa się zazwyczaj 9 zjazdów piątek – sobota; w trakcie 4 lat kilka spotkań odbywa się w innych terminach, np. w niedzielę lub w trakcie tygodnia.

Dodatkowo w trakcie 4 lat SPCh organizuje sesje treningowe i szkoleniowe:

 • trening interpersonalny I wyjazdowy – 25 h,
 • trening interpersonalny II wyjazdowy – 50 h,
 • trening interpersonalny III wyjazdowy – 25 h,
 • trening interpersonalny IV – 25 h, d
 • sesje szkoleniowe dotyczące innych podejść psychoterapeutycznych.

Pozostałe elementy programu Uczestnik realizuje we własnym zakresie z uwzględnieniem szczegółowych wymogów opisanych w procedurach.

Niektórzy Uczestnicy mają też możliwość odbycia praktyki psychoterapeutycznej w ośrodku prowadzonym przez SPCh.

Zjazdy odbywają się w Warszawie, w siedzibie SPCh lub wynajętych w salach, lub on-line.

Ważne dla osób planujących pracę w placówkach finansowanych przez NFZ – Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez SPCh spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

REKRUTACJA:

Proces rekrutacji jest trzyetapowy:

 • przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem www spch.pl
 • udział w rozmowie kwalifikacyjnej on-line
 • podpisanie umowy

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na Studium Psychoterapii Kandydat dokonuje w ciągu 7 dni wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości 2500 zł ( w tytule należy wpisać opłata za trening terapeutyczny, imię i nazwisko) , wnoszone nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu na Studium; wpisowe jest bezzwrotne.

ADRESACI:
Studium Psychoterapii skierowane jest do osób z wyższym wykształceniem na poziomie VII PRK, np. psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, oraz absolwentów innych kierunków, pragnących rozwijać umiejętności zawodowe w kierunku psychoterapii.

Zgodnie ze standardami opracowanymi na forum Polskiej Rady Psychoterapii nie jest obecnie niezbędne wcześniejsze doświadczenie w obszarze pomagania ani wykształcenie kierunkowe.

Absolwenci Studium Psychoterapii mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach, poradniach oferujących psychoterapię;
 • ośrodkach pomocy społecznej;
 • prywatnych ośrodkach psychoterapeutycznych;
 • innych podmiotach oferujących psychoterapię;
 • oraz mogą prowadzić psychoterapię w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Ważne – osoby zainteresowane podjęciem pracy w placówkach systemu ochrony zdrowia finansowanych ze środków NFZ (np. szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, centrach zdrowia psychicznego, itp.) muszą spełnić dodatkowe wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

PROGRAM RAMOWY:

Studium Psychoterapii SPCh składa się z 4 głównych bloków tematycznych:

 • Blok I – Psychologia kliniczna dla psychoterapeutów, Nozologia: ICD11, DSM V
 • Blok II – Psychoterapia psychodynamiczna
 • Blok III – Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Blok IV – Terapia schematu

Pozostałe bloki tematyczne, w tym dotyczące innych podejść psychoterapeutycznych: psychoterapia Gestalt, ISTDP, terapia systemowa, uzależnienia, współuzależnienia, PTSD, zaburzenia odżywiania, farmakoterapia, obraz Boga, zagadnienia etyczne, organizacja systemu lecznictwa psychiatrycznego, interwencja kryzysowa, inne.

Student w trakcie trwania szkolenia zobowiązany jest do odbycia we własnym zakresie:

 • 150 godzin psychoterapii własnej indywidualnej u osoby posiadającej Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów, które posiadają kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia;
 • 400 godzin stażu klinicznego, umożliwiającego kontakt z pacjentami o różnej diagnozie;
 • 65 godzin superwizji indywidualnej po II roku szkolenia, w trakcie której Student omawia prowadzone przez siebie procesy psychoterapii; Praktyka psychoterapeutyczna musi być prowadzona pod stałą superwizją u osoby posiadającej Certyfikat Superwizora wydany przez towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów, które posiadają kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia;

oczekuje się, że do końca szkolenia Student przeprowadzi co najmniej 150 godzin sesji psychoterapeutycznych.

Opłaty związane z ww. nie są ujęte w opłatach za udział w szkoleniu.

Szczegółowy plan zajęć oraz inne informacje zostaną udostępnione nie później niż do końca 15 sierpnia.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że w trosce o jak najwyższe standardy prowadzenia psychoterapii oraz wysoki poziom merytoryczny szkolenia na bieżąco uzupełniamy naszą wiedzę, wzbogacając również program studium. O wszystkich zmianach Studenci informowani są na bieżąco, poprzez przesłanie informacji na wskazane adresy e-mail oraz publikowanie na stronie www.

ORGANIZACJA SZKOLENIA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Studium Psychoterapii SPCh obejmuje łącznie 1450 h.

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu: w piątki od 15.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 17.00 (z przerwą obiadową); w przypadku zajęć on-line zajęcia wyjątkowo mogą odbywać się sobota-niedziela lub w tygodniu.

Od początku szkolenia Student jest zobowiązany do podjęcia psychoterapii własnej indywidualnej.

W czasie 3 i 4 roku szkolenia Student jest zobowiązany do odbycia stażu klinicznego umożliwiającego kontakt z pacjentami o różnej diagnozie.

Od trzeciego roku Uczestnik rozpoczyna praktykę psychoterapeutyczną pod stałą superwizją.

 OPŁATY:

 • rozmowa kwalifikacyjna – 250 zł, potwierdzenie wpłaty należy załączyć wraz z dokumentami o zgłoszeniu kandydata
 • wpisowe – w wysokości 2500 zł ( w tytule należy wpisać opłata za trening terapeutyczny, imię i nazwisko) , wnoszone nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu na Studium; wpisowe jest bezzwrotne
 • dla członków SPCh regularnie opłacających składki : I rok – 4 raty po 1820, 4 zł brutto – łącznie 5920 zł + 23% VAT = 7281,6 brutto
 • dla pozostałych osób : I rok 4 raty po 1943,4 zł brutto – łącznie 6320 + 23% VAT = 7773,6 zł brutto

Opłaty nie obejmują kosztów związanych z psychoterapią własną indywidualną, stażem klinicznym, superwizją indywidualną oraz pobytem w ośrodkach w trakcie zajęć wyjazdowych.

Opłaty wnoszone do SPCh obejmują:

 • udział w procesie rekrutacji
 • udział w zjazdach teoretyczno-warsztatowych
 • udział w terapeutycznych treningach (treningi wyjazdowe są płatne osobno)
 • udział w zajęciach dotyczących innych podejść psychoterapeutycznych
 • udział w superwizjach grupowych

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY:

 • Po uzyskaniu dyplomu ukończenia 4-letniego Studium Psychoterapii możliwe jest ubieganie się o Certyfikat Psychoterapeuty według wymogów zawartych w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh
 • Absolwenci Studium Psychoterapii SPCh mają możliwość ubiegania się certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Association for Integrative Psychotherapy) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy)
 • Po spełnieniu dodatkowych wymogów absolwenci Studium Psychoterapii SPCh mogą się ubiegać o międzynarodowy certyfikat terapeuty schematu ISST (więcej na https://schematherapysociety.org)
 • Absolwenci studium mogą się ubiegać o Certyfikat Psychoterapeuty również w innych towarzystwach i stowarzyszeniach zrzeszających psychoterapeutów. Więcej informacji o procesie certyfikacji https://prp.org.pl/certyfikat-psychoterapeuty/

 

 

Dyrektorem Studium Psychoterapii SPCh jest Małgorzata Surma

Koordynator Studium Psychoterapii SPCh Aneta Wójcik
Telefon Studium: 0048 697-011-019, czynny we wtorki i czwartki , w godz. 10-15
Adres email: studium@spch.pl

Nr konta do wpłat dla Studentów za rozmowę kwalifikacyjną i opłaty za szkolenie:
74 1090 2590 0000 0001 4702 3505

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl