ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Zarząd Główny

Skład Zarządu Głównego

 • Prezes Zarządu Głównego – ks. dr Stanisław Tokarski
 • Wice prezes – Katarzyna Talmont
 • Wice prezes – Agnieszka Jankiewicz
 • Sekretarz – Anna Filipowicz
 • Skarbnik – Krzysztof Michalak
 • Członek – Marta Wójciuk -Osik

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Terenowych oraz Przewodniczący Sekcji

 • Prezes Oddziału Gdańskiego –  Anna Bialik
 • Prezes Oddziału Katowickiego – Monika Sobiegraj
 • Prezes Oddziału Krakowskiego –  Anna Kolasa
 • Prezes Oddziału Poznańskiego – Maria Rozmiarek
 • Prezes Oddziału Warszawskiego – Justyna Kubiak
 • Prezes Oddziału Wrocławskiego – Tomasz Lewandowski
 • Przewodniczący Sekcji Psychoterapii – Anna Rudecka

Zadania Zarządu Głównego

Zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia Psychologów chrześcijańskich do zakresu działania zarządu głównego należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Podejmowanie uchwal miedzy obradami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu.
 5. Powoływanie oddziałów terenowych.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Powoływanie sekcji, komisji, zespołów problemowych itp., stałych lub okresowych oraz określanie regulaminów ich działania.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPCh:

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia – sprawozdawcze z zakończonej kadencji oraz wyborcze – nowych władz Stowarzyszenia

Zarząd Główny spotyka się raz w miesiącu w Centrum  Psychologicznym „INTEGRA” w Warszawie przy ul. Wilczej 66/68. Na posiedzeniach Zarząd omawia sprawy bieżące oraz wynikające ze stałego harmonogramu prac. Stałym uczestnikiem spotkań są również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej ZG.

Harmonogram prac stałych Zarządu Głównego SPCh

Styczeń

Projekt planu pracy – przygotowuje i przedstawia prezes ZG.

Uchwała ws wydatków na cele statutowe.

Ogłoszenie informacji nt. 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Uaktualnienie danych dot. numeru konta OPP w urzędzie skarbowym – skarbnik.

Luty

Przygotowanie sprawozdania ZG za ubiegły rok, merytoryczne – prezes i finansowe – skarbnik ZG.

Ogłoszenie terminu WZ SPCh – termin przed 31 czerwca.

Do końca miesiąca: projekt budżetu – przygotowuje i przedstawia skarbnik.

Ustalenia dotyczące prowadzonych szkoleń – termin zgłoszeń i cena.

Ogłoszenie informacji nt. Studium Psychoterapii (terminy i ceny).

Marzec

Przekazanie do ZG sprawozdań merytorycznych i finansowych z oddziałów i sekcji – prezesi Oddziałów Terenowych i przewodniczący Sekcji.

Przejęcie sprawozdań Oddziałów

Przyjęcie sprawozdania ZG za rok ubiegły – merytoryczne i finansowe.

Złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym – księgowa / skarbnik.

Uchwalenie terminy i programu Walnego Zgromadzenia Członków

Przyjęcie planu pracy i budżetu na rok bieżący.

Kwiecień

Do 30 – Publikacja sprawozdania SOF-5 na portalu sprawozdawczym Urzędu Statystycznego w Krakowie – sekretarz (http://raport.stat.gov.pl).

Maj

Kwalifikacja na Studium Psychoterapii SPCh – komisja kwalifikacyjna.

Czerwiec

Przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok ubiegły do publikacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oraz na stronie Narodowego Instytutu Wolności (do dn. 15 lipca) – wiąże się z utrzymaniem statusu opp (1%)

Do 31 – Walne Zgromadzenie sprawozdawcze SPCh – sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

Informacje o zakwalifikowaniu na Studium

Przekazanie przyjętego sprawozdania finansowego do KRS.

Lipiec

Do 15 opublikowanie sprawozdania według wzoru w bazie MPiPS (www.pozytek.gov.pl).

Weryfikacja zakwalifikowanych na Studium Kandydatów

Sierpień / Wrzesień

Spotkanie wyjazdowe: praca merytoryczna.

Wrzesień / Październik

Rozpoczęcie Studium Psychoterapii (i innych): treningi na Studium.

Początek zjazdów regularnych Studium Psychoterapii (i innych).

Listopad / Grudzień

Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok następny.

Ustalenie w Nowy ZG po wyborach:

Uchwalenie regulaminu pracy ZG i zakresów obowiązków jego członków (do 3 msc. od wyborów).

Przejęcie dokumentacji od ustępujących członków ZG.

Złożenie deklaracji o niekaralności członków ZG i KR u sekretarza.

 

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl