ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Zarząd Główny

Skład Zarządu Głównego

 • Prezes Zarządu Głównego – ks. dr Stanisław Tokarski
 • Wice prezes – Katarzyna Talmont
 • Wice prezes – Agnieszka Jankiewicz
 • Sekretarz – Anna Filipowicz
 • Skarbnik – Krzysztof Michalak
 • Członek – Agnieszka Grodzicka
 • Członek – ks. Przemysław Krawiec

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Terenowych oraz Przewodniczący Sekcji

 • Prezes Oddziału Gdańskiego –  Agnieszka Kamińska
 • Prezes Oddziału Katowickiego – Monika Sobiegraj
 • Prezes Oddziału Krakowskiego –  Romana Petrymusz
 • Prezes Oddziału Poznańskiego – Maria Rozmiarek
 • Prezes Oddziału Warszawskiego – Justyna Kubiak
 • Prezes Oddziału Wrocławskiego – Tomasz Lewandowski
 • Przewodniczący Sekcji Psychoterapii – Anna Rudecka
 • Przewodniczący Sekcji Poradnictwa – Maria Śliwińska

Zadania Zarządu Głównego

Zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia Psychologów chrześcijańskich do zakresu działania zarządu głównego należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Podejmowanie uchwal miedzy obradami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu.
 5. Powoływanie oddziałów terenowych.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Powoływanie sekcji, komisji, zespołów problemowych itp., stałych lub okresowych oraz określanie regulaminów ich działania.

Terminy spotkań:

(Godzina rozpoczęcia większości zebrań 17.00)

 • 19. 01. 2019, godz. 16.00
 • 23. 02. 2019
 • 23. 03. 2019
 • 27. 04. 2019
 • 25. 05. 2019
 • 15. 06. 2019, godz. 15.00
 • 28. 09. 2019, godz. 17.00
 • 26. 10. 2019, godz. 15.00
 • 23. 11. 2019, godz. 17.00

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPCh:

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia – sprawozdawcze z zakończonej kadencji oraz wyborcze – nowych władz Stowarzyszenia – 26 październik 2019 r.

Zarząd Główny spotyka się raz w miesiącu w Centrum  Psychologicznym „INTEGRA” w Warszawie przy ul. Wilczej 66/68. Na posiedzeniach Zarząd omawia sprawy bieżące oraz wynikające ze stałego harmonogramu prac. Stałym uczestnikiem spotkań są również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej ZG.

Harmonogram prac stałych:

Nowy ZG po wyborach:

 • Uchwalenie regulaminu pracy ZG i zakresów obowiązków jego członków (do 3 msc. od wyborów).
 • Przejęcie dokumentacji od ustępujących członków ZG.
 • Złożenie deklaracji o niekaralności członków ZG i KR u sekretarza.

Styczeń

 • Uaktualnienie danych dot. numeru konta OPP w urzędzie skarbowym – skarbnik.
 • Uchwała ws wydatków na cele statutowe.
 • Ogłoszenie wysokości składki członkowskiej na rok bieżący.
 • Ogłoszenie informacji nt. 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
 • Ogłoszenie ws Studium – termin zgłoszeń i cena.
 • Do 31 – Projekt planu pracy – przygotowuje i przedstawia prezes ZG.

Luty

 • Przygotowanie sprawozdania ZG za ubiegły rok, merytoryczne – prezes i finansowe – skarbnik ZG.
 • Ogłoszenie terminu WZ SPCh – termin przed 31 czerwca.
 • Do końca miesiąca: projekt budżetu – przygotowuje i przedstawia skarbnik.
 • Ogłoszenie informacji nt. Studium Psychoterapii, Studium Poradnictwa, Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (terminy i ceny).

Marzec

 • Nadesłanie do ZG sprawozdań merytorycznych i finansowych oddziałów i sekcji – prezesi Oddziałów Terenowych i przewodniczący Sekcji.
 • Przyjęcie sprawozdania ZG za rok ubiegły – merytoryczne i finansowe.
 • Złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym – księgowa / skarbnik.
 • Przyjęcie planu pracy i budżetu na rok bieżący.

Kwiecień

 • Przekazanie przyjętego sprawozdania finansowego do KRS – sekretarz.
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniami z Oddziałów Terenowych.
 • Do 30 – Publikacja sprawozdania SOF-5 na portalu sprawozdawczym Urzędu Statystycznego w Krakowie – sekretarz (http://raport.stat.gov.pl).

Maj

 • Kwalifikacja na Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa SPCh – komisja kwalifikacyjna.

Czerwiec

 • Do 31 – Walne Zgromadzenie sprawozdawcze SPCh – sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
 • Informacje o zakwalifikowaniu na Studium – do 30 czerwca.

Lipiec

 • Do 15 (termin ostateczny) opublikowanie sprawozdania według wzoru w bazie MPiPS (www.pozytek.gov.pl) – sekretarz.
 • Wpisowe na Studium – do 15 lipca. Weryfikacja zakwalifikowanych.

Sierpień lub Wrzesień

 • Praca merytoryczna.

Październik

 • Rozpoczęcie Studium Psychoterapii (i innych): treningi na Studium.

Listopad

 • Początek zjazdów regularnych Studium Psychoterapii (i innych).

Grudzień

 • Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok następny.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl