ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków

Warszawa, dnia 13 marca 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

w sprawie

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

 

Zarząd Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą w Warszawie [dalej: „Stowarzyszenie”], uprzejmie informuje, iż wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 03.03.2022 r. o zwołanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W ocenie Komisji rewizyjnej, na skutek złożenia rezygnacji przez Skarbnika Zarządu Głównego p. Krzysztofa Michalaka (rezygnacja złożona w dniu 02.03.2022 r.) oraz Wiceprezes p. Katarzyny Talmont (rezygnacja złożona w dniu 03.03.2022 r.), Zarząd Główny Stowarzyszenia utracił zdolność:

a) podejmowania uchwał Zarządu Głównego,

b) składania oświadczeń w sprawach finansowych, a także

c) dokooptowania nowych członków Zarządu Głównego

 1.  

Mając na uwadze powyższe oraz dostrzegając konieczność uzupełnienie składu Zarządu Głównego do stanu zgodnego ze Statutem Stowarzyszenia oraz dostrzegając zasadność dokonania zmian w Statucie, działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia oraz § 3 i § 36 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (przyjętego uchwałą ZG SPCh i WZC SPCh w dniu 15.06.2019 r.), w oparciu o pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

Zarząd Główny Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 27 marca 2022 r. o godz. 12:00 w Warszawie

w budynku Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”

znajdującym się przy ul. Nowy Świat 6/12, 00- 400 Warszawa, w sali „Kinowa”

(wejście „A” – dziedziniec budynku od strony Placu de Gaulle’a) „poziom – 1”

 Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich uprawnionych członków Stowarzyszenia do wzięcia w nim udziału.

 

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszania z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru członków Komisji Wyborczej.
 6. Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru Sekretarza – protokolanta.
 7. Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru członków Komisji wniosków i uchwał.
 8. Powzięcie uchwały o przyjęciu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się Stowarzyszenie w związku ze złożonym rezygnacjami z pełnionych funkcji w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia oraz w związku ze złożeniem przez cały skład Zarządu Oddziału Gdańskiego, a także przedstawienie uzasadnienia dla propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 10. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów w celu uzupełnienia składu prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia do stanu zgodnego ze Statutem Stowarzyszenia oraz uzyskanie ich zgody na pełnienie tych funkcji.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania wybranych w głosowaniu kandydatów do pełnienia funkcji w prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia do czasu upływu kadencji dotychczasowych członków prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 12. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.
 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd wraz z niniejszym zawiadomieniem przesyła także propozycję uchwał w sprawie zmian postanowień Statutu Stowarzyszenia, których celem jest ograniczenie na przyszłość ryzyka powstania sytuacji, takich jaka zaistniała po złożeniu ww. rezygnacji.

NWZC Projekt Zmian Statutu 13.03.2022

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH w dniu 27.03.2022 r.

Pełnomocnictwo NWZC 27.03.2022

Klauzula informacyjna dla członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników członków tego będących osobami fizycznymi

Klauzula Informacyjna Dla Członków SPCH

 

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia obowiązywać będą wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego aktualne na dzień odbycia Zgromadzenia. W związku z powyższym wedle aktualnego na dzień zwołana Zgromadzenia stanu rzeczy:

 • Uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych podobnych z objawami COVID-19.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, uczestnik tego zgromadzenia nie powinien na nie przychodzić i powinien pozostać w domu lub postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia, a także niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. W razie pogorszenia się stanu zdrowia uczestnik powinien zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 • Uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia nie może w nim uczestniczyć, jeżeli jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik może zostać wykluczony z udziału Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia oraz zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie właściwych służb pod numerem telefonu 999 lub 112.
 • Prosimy by w miejscu rejestracji uczestników oraz w pobliżu sali nie przebywały osoby towarzyszące.
 • Stowarzyszenie nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w okryciach i torbach jak i za Państwa odzież i torby.
 • Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spożywanie posiłków może odbywać się przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób.
 • Czekając na wejście do sali w budynku (w którym znajduje się sala obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu (co najmniej 1,5m) oraz używania środków ochrony osobistej w tym zakrycia ust i nosa maseczką, dezynfekcji dłoni.
 • Na teren obiektu (na którym znajduje się sala obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) mogą wejść wyłączenie osoby z zakrytymi maseczką ustami oraz nosem. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu.
 • Podczas rejestracji uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia uczestnik tego zgromadzenia okazuje dowód tożsamości ze zdjęciem w sposób, który umożliwia jego odczytanie bez kontaktu fizycznego z dokumentem.
 • Podczas wpuszczania uczestników do Sali obrad lub potwierdzania obecności na liście obecności osoba upoważniona przez Zarząd Główny Stowarzyszenia może poprosić uczestnika Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
 • Uczestnicy wchodzą do Sali obrad pojedynczo przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób. Przed wejściem na salę obrad obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.

W pozostałych nieuregulowanych przypadkach zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 473 z ewentualnymi zmianami) oraz wytyczne lub zalecenia Ministra Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://www.gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega, sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń lub odwołania terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, w przypadku wydania zaleceń lub wprowadzenia ograniczeń przez odpowiednie organy.

 

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl