ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

Studium Pomocy Psychologicznej 2024/2025 edycja on-line

Studium Pomocy Psychologicznej 2024/2025 edycja on-line

Formularz zgłoszenia

Celem jest  rozwijanie praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnych do udzielania podstawowej pomocy psychologicznej osobom doświadczającymi różnorodnych trudności. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne narzędzia potrzebne do pracy w kontakcie indywidualnym z klientem oraz do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów, grup pomocowych o różnym charakterze. Daje też przestrzeń do zapoznawania samego siebie, swojego stylu funkcjonowania w relacjach i lepszego rozumienia zachowań innych ludzi.

 

Grupa docelowa:
liderzy grup religijnych, osoby duchowne, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, wolontariusze, pracownicy hospicjum, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych i kuratoryjnych, pracownicy organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pomagania

 

Warunki uczestnictwa:
wykształcenie wyższe magisterskie, chęć osobistego rozwoju, doświadczenie pracy z ludźmi w obszarze pomagania (grupy, np. wsparcia, religijne; placówki edukacyjne, medyczne, świetlice socjoterapeutyczne, organizacje pozarządowe, ośrodki opiekuńczo- wychowawcze).

 

Organizacja szkolenia:

  • całość zajęć odbywać się będzie on-line, z wyłączeniem Treningu self-experience i Treningu Umiejętności Praktycznych
  • szkolenie obejmuje: 6 zjazdów (105h, ostatni zjazd 3-dniowy), trening self-experience (35h), trening umiejętności praktycznych (45h)
  • proces rekrutacji jest dwuetapowy i zakłada przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Kwalifikacja następuje po zapoznaniu się z dokumentacją przesłaną przez kandydata, doświadczeniem kandydata w sytuacji pomagania, motywacją do podjęcia szkolenia oraz predyspozycjami do wykonywania zawodu pomocowego
  • po zakwalifikowaniu się na Studium Pomocy Psychologicznej kandydat potwierdza rozpoczęcie szkolenia bezzwrotnym wpisowym w wysokości jednej raty za szkolenie
  • zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu: w piątki i w soboty w godzinach 9.00 – 17.30 (z  przerwą obiadową), ostatni zjazd jest 3 dniowy piątek – sobota – niedziela
  • grupa szkoleniowa liczy od 10 do 20 osób,
  • warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność uczestnictwo w zajęciach, uczestnictwo w Treningu self-experience , zaliczenie Treningu Umiejętności Praktycznych potwierdzonego zaświadczeniem i przesłanym do organizatorów

 

W skład kosztów szkolenia wchodzą:

  • udział w zajęciach teoretyczno-warsztatowych
  • udział w treningu self-experience- bez noclegu i wyżywienia
  • udział w superwizji, która pozwala przyjrzeć się własnej pracy uczestników w zakresie pomocy psychologicznej oraz w trakcie treningu umiejętności praktycznych

 

Dokument:
Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej oraz zaświadczenie uczestnictwa w Treningu self-experience.

 

Cennik:
rozmowa kwalifikacyjna – 300 zł
, płatna najdalej dzień przed rozmową
wpisowe – 2000 zł należy wnieść nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu do SPP. Nie dokonanie tej wpłaty powoduje skreślenie z listy kandydatów. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

opłata za SPP- uczestnik zobowiązuje się uiścić opłatę za Studium w całości przed rozpoczęciem lub w przypadku wybraniu płatności na raty wg następującego harmonogramu:

I rata 1500 zł nie później niż 5 dni roboczych przed pierwszym zjazdem;
II rata 1500 zł nie później niż 5 dni roboczych przed drugim zjazdem;
III rata 1500 zł nie później niż 5 dni roboczych przed trzecim zjazdem;

opłata za Treningu self-experience – 1500 zł nie później niż 5 dni roboczych rozpoczęciem treningu. Opłata nie obejmuje noclegu i wyżywienia.

RAZEM:

2000 zł wpisowe + 4500 zł (3 raty x 1500 zł) + 1500 zł (trening self-experience)= 8000 zł

Regulamin Studium Pomocy Psychologicznej SPCH

 

 

Proszę o zakwalifikowanie mnie na Studium Psychoterapii 2022/2023 edycja on-line

Miasto
kod_pocztowy
ulica, nr domu/nr mieszkania
Prosimy o zamieszczenie pliku w formacie pdf
Prosimy o zamieszczenie pliku w formacie pdf
Prosimy o załączenie potwierdzenia przelewu za rozmowę kwalifikacyjną

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane zgodnie z polityką RODO, dostępną w zakładce "RODO" 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl