ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

RODO

RODO

Ogólny obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich,(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@spch.pl
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu  realizacji celów statutowych
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom, których usługi są niezbędne dla wykonywania działalności statutowej i w zakresie ograniczonym niezbędną koniecznością (np. w przypadku usług księgowych).
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres, jaki wynika z poszczególnych przepisów prawa, korzystania z usług Administratora lub odwołania zgody.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym wymogiem na przykład w przypadku korzystania z oferty szkoleniowej. W przypadku pracowników i zleceniobiorców podanie danych osobowych jest również wymogiem do podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl