ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Studium Pomocy Psychologicznej

Studium Pomocy Psychologicznej

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Studium Pomocy Psychologicznej SPP. Program jest skierowany do: liderów grup religijnych, sióstr zakonnych, księży, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, wolontariuszy, pracowników placówek oświatowo-wychowawczych i kuratoryjnych, pracowników organizacji pozarządowych oraz osób, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii
i pomagania.

Celem studium SPP jest  rozwijanie praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnych do prowadzenia grup o różnym charakterze, udzielania podstawowej pomocy psychologicznej osobom doświadczającymi różnorodnych trudności. Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich kładzie nacisk na praktyczne narzędzia potrzebne np. w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów, czy też w kontakcie indywidualnym z klientami/pacjentami.

Jednocześnie Studium Pomocy Psychologicznej tworzy też przestrzeń do poznawania samego siebie, swojego stylu funkcjonowania w relacjach i lepszego rozumienia zachowań innych ludzi. Dla osób rozważających uczestnictwo w całościowym szkoleniu w psychoterapii może być okazją do rozpoznania swoich zasobów.

Studium Pomocy Psychologicznej obejmuje: trening interpersonalny (25h) oraz 7 zjazdów (zajęcia będą prowadzone online oraz podczas spotkań grupowych w Warszawie) rozwijających różne umiejętności związane z budowaniem kontaktu z klientem/pacjentem, prowadzeniem zajęć grupowych w roli facylitatora/prowadzącego oraz podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i podstaw interwencji kryzysowej.

Grupa docelowa:
liderzy grup religijnych, siostry zakonne, księża, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, wolontariusze, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych i kuratoryjnych, pracownicy organizacji pozarządowych oraz osoby , które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pomagania

Cel:
zdobycie umiejętności praktycznych i wiedzy , potrzebnych do udzielenia pomocy i wsparcia osobom doświadczającym trudności w relacjach, życiu osobistym, zawodowym wpływających na ich funkcjonowanie

Czas trwania:
7 zjazdów po 20 godzin dydaktycznych + spotkania on-line (w tym, w małych grupach) plus trening interpersonalny
Zjazd: 1 dzień 10:00 -19:45; 2 dzień 9:00 – 17:00
Trening interpersonalny czwartek-niedziela – 25 godz.

Całość: 175 godz.

Warunki uczestnictwa:
wykształcenie wyższe magisterskie,, chęć osobistego rozwoju, doświadczenie pracy z ludźmi w obszarze pomagania (grupy, np. wsparcia, religijne; placówki edukacyjne, medyczne, świetlice socjoterapeutyczne, organizacje pozarządowe, ośrodki opiekuńczo- wychowawcze)

Uczestnictwo:
O kwalifikacji decyduje rozmowa kwalifikacyjna poprzedzona przesłaniem aplikacji

Formy pracy:
– praca nad rozwojem własnym uczestników
– zdobywanie wiedzy w formie wykładowej, warsztatowej, pracy w małych grupach, on-line
– praca superwizyjna, która pozwala przyjrzeć się własnej pracy uczestników w zakresie pomocy psychologicznej

Zaliczenie szkolenia:
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach i treningu.

Dokument: Zaświadczenie ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej

Pomoc psychologiczna- umiejętności praktyczne

TRENINGI trening interpersonalny – 25 godz.
Przedmiot wiodący Umiejętności praktyczne- pomoc psychologiczna
Bloki tematyczne:
  1. 1. Humanistyczno-doświadczeniowe koncepcje kontaktu pomocowego. Teoria i praktyka
  2. 2. Komunikacja w sytuacji pomagania i relacje interpersonalne. Teoria i praktyka.
  3. 3. Uważność i obserwacja fenomenologiczna w sytuacji pomagania.
  4. 4. Dialog i relacja. Trening umiejętności. Wybrane koncepcje filozoficzne.
  5. 5. Kontrakt w sytuacji pomagania wg J. Enrighta. Teoria, praktyka oraz superwizja.
  6. 6. Dialog motywujący. Trening umiejętności psychologicznych.
  7. 7. Prowadzenie grupy. Trening umiejętności moderatora/facylitatora.
  8. 8. Pomoc psychologiczna i psychoedukacja. Trening umiejętności oraz superwizja.
  9. 9. Zasady etyczne w sytuacji pomagania.
  10. 10. Umiejętności psychologiczne. Zasoby i obszary rozwojowe uczestników.
Forma zaliczenia
Dodatkowe zajęcia on-line
Liczba godzin 150+25 godz.

Koszt :
– rozmowa kwalifikacyjna – 180 zł
– wpisowe 580 zł- I rata i 8 rat po 580 zł- w sumie 5220 zł

Regulamin SPP

Formularz zgłoszeniowy (kliknij aby wypełnić zgłoszenie)

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl