ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

Studium Pomocy Psychologicznej 2024/2025

Studium Pomocy Psychologicznej 2024/2025

Informujemy, że rekrutacja na Studium Pomocy Psychologicznej w edycji 2021/2022 została zakończona.

Zapisy na nową edycję  rozpoczną się na przełomie maja i czerwca 2024 r.

 

Celem studium SPP jest  rozwijanie praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnych do prowadzenia grup o różnym charakterze, udzielania podstawowej pomocy psychologicznej osobom doświadczającymi różnorodnych trudności. Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich kładzie nacisk na praktyczne narzędzia potrzebne np. w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów, czy też w kontakcie indywidualnym z klientami/pacjentami.

Jednocześnie Studium Pomocy Psychologicznej tworzy też przestrzeń do poznawania samego siebie, swojego stylu funkcjonowania w relacjach i lepszego rozumienia zachowań innych ludzi. Dla osób rozważających uczestnictwo w całościowym szkoleniu w psychoterapii może być okazją do rozpoznania swoich zasobów.

Organizacja i proces rekrutacji

  • edycja on -line – start zajęć zaplanowany jest na paździenik 2021 (większość zajęć odbywać się będzie on-line, z wyłączeniem Treningu self-experience i Treningu umiejętności praktycznych)
  • Studium Pomocy Psychologicznej obejmuje: 7 zjazdów (105h, ostatni zjazd 3-dniowy), trening self-experience (25h), trening umiejętności praktycznych (45h) rozwijających różne umiejętności związane z budowaniem kontaktu z klientem/pacjentem, prowadzeniem zajęć grupowych w roli facylitatora/prowadzącego oraz podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i podstaw interwencji kryzysowej
  • Proces rekrutacji jest dwuetapowy i zakłada przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
  • Po zakwalifikowaniu się na Studium Pomocy Psychologicznej kandydat potwierdza rozpoczęcie szkolenia bezzwrotnym wpisowym w wysokości jednej raty za szkolenie (poniżej informacje dotycząca płatności).

 

Warunki uczestnictwa:
wykształcenie wyższe magisterskie,, chęć osobistego rozwoju, doświadczenie pracy z ludźmi w obszarze pomagania (grupy, np. wsparcia, religijne; placówki edukacyjne, medyczne, świetlice socjoterapeutyczne, organizacje pozarządowe, ośrodki opiekuńczo- wychowawcze)

Grupa docelowa:
liderzy grup religijnych, osoby duchowne, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, wolontariusze, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych i kuratoryjnych, pracownicy organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pomagania

Organizacja szkolenia:

  • Zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu: w piątki i w soboty w godzinach 9.30 – 17.15 (z  przerwą obiadową),
  • Grupa szkoleniowa liczy od 10 do 20 osób,
  • Plan i harmonogram Studium Pomocy Psychologicznej SPCh zostanie udostępniony na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć wykładowych na wskazane przez studentów e-maile. Plan i harmonogram może ulec zmianie, ponieważ na bieżąco uzupełniamy naszą wiedzę, wzbogacając również program szkolenia.
  • Warunkiem ukończenia szkolenia jest: uzyskanie wymaganej liczby obecności na zajęciach, uczestnictwo w Treningu self-experience , zaliczenie Treningu Umiejętności Praktycznych

 

W skład kosztów szkolenia wchodzą:
udział w zajęciach teoretyczno-warsztatowych
udział w treningu self-experience- bez noclegu i wyżywienia
udział w superwizjii, która pozwala przyjrzeć się własnej pracy uczestników w zakresie pomocy psychologicznej oraz w trakcie treningu umiejętności praktycznych

Cennik:
rozmowa kwalifikacyjna – 246 zł, płatna najdalej dzień przed rozmową
wpisowe – 2000 zł należy wnieść nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu do Studium. Nie dokonanie tej wpłaty powoduje skreślenie z listy kandydatów. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
opłata za studium- uczestnik zobowiązuje się uiścić opłatę za Studium w całości przed rozpoczęciem lub w przypadku wybraniu płatności na raty wg następującego harmonogramu:

I rata 1320 zł nie później niż 5 dni roboczych przed pierwszym zjazdem;
II rata 1320 zł nie później niż 5 dni roboczych przed trzecim zjazdem;
III rata 1320 zł nie później niż 5 dni roboczych przed piątym zjazdem;
IV rata 1320 zł nie później niż 5 dni roboczych przed siódmym zjazdem

RAZEM: 2000 zł wpisowe + 5280 zł (4 raty)= 7280 zł

Dokument:
Dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej

 

SPP jest częścią szkolenia uzupełniającego dla osób, które ukończyły studia na kierunkach innych niż psychologia i uzyskały dyplom magisterski (PRK VII), planujących podjęcie całościowego szkolenia z psychoterapii zgodnego ze standardami Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii.

 

Regulamin SPP

Formularz zgłoszeniowy zostanie umieszczony na stronie w momencie rozpoczęcia rekrutacji (przełom maja i czerwca 2022 r.)

 

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl